www.ongewenstgedrag.nl          wwww.veranderjetoekomst.nl

 0223-754195     info@Ongewenstgedrag.nl

Wat is ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is een verzamelbegrip voor agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Samen vormen deze ongewenste gedragingen een belangrijke bron van werkstress. En werkstress is op zijn beurt een belangrijke bron van ziekteverzuim: liefst een derde van het werkgebonden ziekteverzuim in Nederland wordt door deze vorm van stress veroorzaakt.

Agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Slimme bedrijven stimuleren gewenst gedrag en pakken ongewenst gedrag aan. Zo zorgen ze voor een prettige werksfeer, grote medewerkertevredenheid, hoge productiviteit en optimale dienstverlening aan de klant.

Agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie
Slimme bedrijven stimuleren gewenst gedrag en pakken ongewenst gedrag aan. Zo zorgen ze voor een prettige werksfeer, grote medewerkertevredenheid, hoge productiviteit en optimale dienstverlening aan de klant.

Stimuleren gewenst gedrag
Bedrijven die gewenst gedrag stimuleren, maken werk van de volgende aandachtspunten:

 • een visie op respectvolle omgangsvormen formuleren;
 • deze visie uitspreken en uitdragen;
 • rekening houden met deze visie bij het ontwerpen en aanpassen van gebouwen, werkplekken en werkprocessen;
 • voorlichting geven en leidinggevenden en risicogroepen trainen;
 • actie ondernemen zodra een grens wordt overschreden.  

  

Aard en gevolgen ongewenst gedrag
Ongewenst gedrag bestaat uit gedragingen van collega’s of klanten die voor werknemers belastend zijn omdat zij de lichamelijke of geestelijke integriteit bedreigen of beschadigen. Er is sprake van ongewenst gedrag zodra één van de betrokkenen het zo ervaart.
Het kan daarbij gaan om:

 • fysieke agressie;
 • verbale agressie;
 • (seksuele) intimidatie;
 • discriminatie;
 • pesten.

Mogelijke gevolgen van ongewenst gedrag zijn:

 • stressklachten zoals vermoeidheid, burn out of posttraumatisch stresssyndroom;
 • afname van de betrokkenheid;
 • daling van de kwaliteit van het werk;
 • afname van de productiviteit;
 • toename van de kans op verzuim;
 • imagoschade;
 • toename van de kans op verloop.